§1. Navn. Foreningens navn er Ribe Gymnastik Forening. Foreningen er hjemmehørende i Ribe.
§2.

Formål. Foreningens formål er at give medlemmerne mulighed for at dyrke gymnastik, aerobic, motion og i øvrigt gennem forskellige foreningsaktiviteter at skabe mulighed for aktivitet og engagement.

§3. Medlemsforhold i øvrigt. Foreningen er tilsluttet DGI og Esbjerg Idræts Råd.
§4.

Medlemmer. Foreningen optager som medlemmer alle, der ønsker at deltage i foreningens aktiviteter, og som vil indordne sig under foreningens love. Der kan optages passive medlemmer, kontingent vedtages på generalforsamlingen.

§5.

Generalforsamling. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af februar og bekendtgøres ved annoncering i lokale aviser senest 14 dage forud.
Medlemmer, der ønsker forslag behandlet på generalforsamlingen, kan indsende forslag til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen.
Dagsorden for generalforsamlingen uddeles til medlemmerne senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse. Hjemmesiden og e-mail kan bruges.
Stemmeret har ethvert medlem af foreningen, der har været medlem i mindst 3 måneder, og som ikke er i kontingentrestance. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog kan intet medlem afgive mere end 2 stemmer. Børn under 18 år har stemmeret på generalforsamlingen, men kan ikke deltage i bestyrelsen med stemmeret. Forældre til børn under 18 år kan på børnenes vegne stemme på generalforsamlingen samt deltage i bestyrelsen.
På generalforsamlingen skal følgende behandles:
   1.  Valg af dirigent og protokolfører.
   2.  Beretning om det forløbne års arbejde og oplæg til det kommende års arbejde.
   3.  Regnskab for det forløbne år.
   4.  Indkomne forslag.
   5.  Budget, herunder fastlæggelse af kontingentet for det kommende år.
   6.  Valg af bestyrelsesmedlemmer. 4 i lige år og 3 i ulige år.
   7.  Valg af 2 revisorer og 2 bestyrelsessuppleanter.
   8.  Eventuelt.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsens flertal eller mindst 15 % af medlemmerne, dog mindst 10 medlemmer, finder det nødvendigt. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme måde som ordinær generalforsamling. Dirigenten bestemmer formen for afstemning, dog skal valg til bestyrelsen ske ved skriftlig afstemning.
Generalforsamlingen er altid beslutningsdygtig. Alle vedtagelser sker ved simpel stemmeflertal, dog skal vedtægtsændringer ske med 2/3 af de fremmødtes stemmer.

§6.

Bestyrelsen Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges på den årlige generalforsamling med 4 i lige og 3 i ulige år.
Valget er gældende for 2 år ad gangen.       
Én i bestyrelsen skal repræsentere fitness, og vælges ved særskilt valghandling. Til denne plads skal der vælges en personlig suppleant.
Bestyrelsen varetager de løbende forretninger under ansvar over for generalforsamlingen.
Bestyrelsen konstituerer sig selv senest 2 uger efter den ordinære generalforsamling.
Bestyrelsen kan supplere sig med udvalg for andre aktiviteter.
Foreningen tegnes af formanden og kassereren eller næstformand for bestyrelsen i forening eller ved en af disses forfald af formanden eller kassereren/næstformand i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer

§7.

Regnskab m. v. Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december.
Regnskabet føres af kassereren og skal inden generalforsamlingen revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer eller en registreret revisor.
Foreningens midler skal være anbragt i et anerkendt pengeinstitut med undtagelse af den nødvendige kassebeholdning.

§8.

Opløsning. Foreningen kan opløses, hvis det vedtages ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum. Ved opløsning skal foreningens midler gå til styrkelse af breddeidrætten i Ribe.

Således vedtaget på stiftende generalforsamling den 5/9 1977 med ændring, vedtaget på ekstraordinær  generalforsamling d. 11/3 1987, ordinær generalforsamling d. 31/1 1996 ekstraordinær generalforsamling d. 23/5 2001, ordinær generalforsamling d. 3/2 2011, d. 6/2 2012 og d. 5/2 2013

 
Ribe Gymnastik Forening - CVR. nr. 32624049